top of page

Privacyverklaring

Privacyverklaring van de Nederlandse Foxterrier Club

Het in deze Privacyverklaring opgenomen privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Nederlandse Foxterrier Club (hierna N.F.C.) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden.
Indien u lid wordt van N.F.C., geen lid bent, maar inschrijft voor een door de N.F.C. georganiseerd evenement waaraan ook niet-leden mogen deelnemen, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de N.F.C. verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring goed door te lezen. 

1. Verantwoordelijke 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de:

Nederlandse Foxterrier Club
Bert Haanstrastrook 37
2726 TJ  Zoetermeer 

KVK-nummer 40532004
e-mailadres: secretaris@nederlandsefoxterrierclub.nl 

De functionaris voor de ledenadministratie is bereikbaar via ledenadministratie@nederlandsefoxterrierclub.nl

2. Welke gegevens verwerkt de N.F.C.? 

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens door de N.F.C. verwerkt: 

 1. voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht 

 2. adresgegevens eventueel postadres 

 3. telefoonnummer,e-mailadres,bankrekeningnummer

 4. naam, geslacht, NHSB-nummer, stamboomgegevens voorouders en nakomelingen van uw Foxterrier(s) 

 5. uitslagen van uw hond(en) op jongehondendagen, (kampioenschaps)clubmatches, evenals verslagen van activiteiten ter publicatie in ons clubblad, op onze website en/of Facebookpagina. 

 6. resultaten van (gezondheids)onderzoek(en) van uw Foxterrier(s) ter publicatie in ons clubblad, op onze website en/of Facebookpagina.

 7. foto’s van u en/of uw hond(en) tijdens de deelname aan door de vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie in ons clubblad, op onze website en/of Facebookpagina. 

3. Met welk doel verwerkt N.F.C. deze persoonsgegevens? 

De N.F.C. verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie en/of het afhandelen van de van verkregen informatie; 

 2. uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van de N.F.C., alsmede eventueel voor het uitvoeren van enquêtes naar de gezondheid van uw Foxterrier(s); 

 3. uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, inschrijfgeld voor onder andere jongehondendagen, (kampioenschaps)clubmatches, evenementen en of andere activiteiten, cursussen, trainingen en diensten af te wikkelen; 

 4. uw naam en telefoonnummer kan tot uiterlijk een jaar na beëindiging van uw lidmaatschap gebruikt worden om u te vragen naar uw ervaringen met de N.F.C. en u te informeren over de ontwikkelingen van de N.F.C. 

 5. De N.F.C. gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar clubblad per post en berichten per e-mail toe te zenden, met informatie over activiteiten van de vereniging en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de N.F.C. 

4. Bewaartermijnen 

De N.F.C. verwerkt de persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan dit de N.F.C. volgens de wettelijke bewaartermijnen toegestaan is. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd dan wel zodanig geanonimiseerd dat de overblijvende gegevens niet langer kunnen worden herleid tot een persoon. 

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers 

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de N.F.C. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

 1. Alle personen die namens de N.F.C. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

 2. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. 

 3. We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is. 

 4. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. 

 5. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

 6. Onze bestuursleden en commissieleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

6. Verstrekking persoonsgegevens aan derden 

De N.F.C. verstrekt de navolgende persoonsgegevens aan derden:
Per 1 maart van elk kalenderjaar de NAW-gegevens van de leden van de N.F.C. aan de koepelorganisatie, waarbij de N.F.C. is aangesloten, te weten de Vereniging “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland” te Amsterdam; 

 1. vier keer per jaar de actuele lijst met leden, adverteerders en relaties van de N.F.C. aan de drukker van het Clubblad van de N.F.C., die zorgdraagt voor het drukken en verzenden van het clubblad, De Foxterrier aan de leden, adverteerders en relaties van de N.F.C.; 

 2. NAW-gegevens via catalogus jaarlijks kampioenschapsclubmatch van het ras Foxterrier aan deelnemers en belangstellende bezoekers. 
   

7. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 

 1. Via de Secretaris van de N.F.C. (secretaris@nederlandsefoxterrier.nl) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. 
  De N.F.C. neemt uw verzoek in behandeling en informeert u, binnen een maand na ontvangst, hierover. 

 2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de Secretaris (secretaris@nederlandsefoxterrierclub.nl).

 3. Indien u klachten heeft over de wijze waarop de N.F.C. uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Secretaris van het bestuur N.F.C. (secretaris@nederlandsefoxterrierclub.nl). Daar kunt u ook terecht met eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring. 

8. Wijzigingen 

Deze Privacyverklaring is vastgesteld op 4 september 2018 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.nederlandsefoxterrierclub.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken. 

Contactgegevens N.F.C. 

Nederlandse Foxterrier Club
Bert Haanstrastrook 37
2726 TJ  Zoetermeer

secretaris@nederlandsefoxterrierclub.nl 

bottom of page